المهدی

القدس ملک للمسلمین

جنبش المهدی

 

جنبش المهدی با هدف آزادی قدس و حمایت از مستضعفین و مجاهدین در راه خدا و اتحاد تمام مسلمین شیعه و سنی در برابر کفار در تلاش است که جبهه واحد اسلامی به وجود آورد در برابر کفار.