بارگذار-صفحه

خدمات

للتدریب العسکری شباب مجاهد و المجاهدین فی الفلسطین

من الشباب مشارک فی احتجاجات و شباب مجاهد  فی الفلسطین ارید اتصل بنا الآن

 

 

دعم المتظاهرین فلسطینی

إنه واجبنا دعم العسکریه و  شامل من المتظاهرین فلسطینی فی الاحتجاجات 

یرجی اتصل بنا