بارگذار-صفحه

یکی از بزرگترین مسئله اسلام آزادی قدس از دست کافرین است که باید این مسئله با جهاد در راه خدا حل  شود و اسلام پیروز خواهد شد