بارگذار-صفحه

با محکوم کردن حمله به مسلمانان بی گناه در نیوزیلند خواستار حکم قصاص برای عامل این حادثه غم انگیز هستیم و از مسلمانان میخواهیم که به کشور های غیر اسلامی مهاجرت نکنند