بارگذار-صفحه

از معترضین باید حمایت شود در هر شرایطی باید به انها کمک شود و یکی از مهمترین کار ها در این زمینه  مسلح کردن انها و دادن اموزش هایی در میدان تظاهرات که به آنها  کمک کند در برابر صهونیست ها از خود دفاع کنند  و به تظاهرات خود ادامه دهند تا حق خود و سرزمین های خود را پس بگیرند