بارگذار-صفحه

اهداف

الحریه بیت المقدس

آزادی بیت المقدس

حمایه من المستضعفین

حمایت از مستضعفین

کمک به کودکان کار

 

کمک به بیماران نیازمند

 

 

کمک به زنان سرپرست خانوار که مشکل امرار معاش دارند

 

لطفا اگر مشکل امرار معاش دارید و جز دسته های بالا هستید و یا….با ما در تماس باشید

 

حمایه المجاهدین فی سبیل الله

حمایت از مجاهدین در راه خدا